જન્મદિવસ પરેડ રૂટ

2019 જન્મદિવસ પરેડ

Shakespeare’s Birthday Parade is an event that everyone can enjoy as it winds its way through the centre of Stratford-upon-Avon. તે ઈમારતો અને સ્થાનો તેમના જીવનના ભાગ હતા કે પસાર અને અંત જ્યાં તેઓ આખરે બાકીના નાખવામાં આવ્યો હતો, પવિત્ર ટ્રિનિટી ચર્ચ, નદી એવોન ની બેન્કો પર.

આ 2019 ઉજવણી પરેડ માર્ગ ચેપલ લેન થી શરૂ અને Waterside સાથે અને બ્રિજ સ્ટ્રીટ ધ્વજ સ્ટેશનો તેનો માર્ગ કરશે. ધ્વજ ખુલતા બાદ, પરેડ હાઇ સ્ટ્રીટ સાથે બંધ ખસેડવા કરશે, ચેપલ સ્ટ્રીટ, ચર્ચ સ્ટ્રીટ અને ઓલ્ડ ટાઉન પવિત્ર ટ્રિનિટી ચર્ચ ખાતે અંત.

શેક્સપિયર જન્મદિવસ ઉજવણીસરઘસ & ધ્વજ ખુલતા સમારોહ

શનિવાર 27 એપ્રિલ 2019

 • West Midlands Fire Service Band (WMFS Band) entertains assembling crowds at the top of Bridge Street and will return to the bottom of Chapel Lane to lead the procession;
 • The town’s primary school children gather in Waterside from 10:00છું onwards, and led by the Air Training Corps Band (ATC), move off at 10:30છું to assume their position in upper Bridge Street. The ATC Band will then fall out into heaડી of High Street;
 • Drummers from the Coventry Corp of Drums will lead Civic Dignitaries, Diplomats, and other invited guests in procession from the Town Hall to the Birthplace. Parade route: હાઈ સ્ટ્રીટ, બેલ કોર્ટ, વુડ સ્ટ્રીટ, Cooks Alley, હેનલી સ્ટ્રીટ;
 • The WMFS Band will lead Parade participants in procession from Chapel Lane. Parade route: Waterside, બ્રિજ સ્ટ્રીટ;
 • Dignitaries and Diplomats, led by the Lord Lieutenant arrive at the Birthplace. Shakespearean characters welcome the parade. ‘Mr Shakespeare’ leaves the house and ceremoniously hands the Lord Lieutenant the Laurel Wreath. The drummers will then disband. Shakespeare then leads the parade down Henley Street to Bridge Street.
 • The Parade participants arrive in Bridge Street from Chapel Lane and move into position to their flag station.
 • The Dignitaries and Diplomats, led by Mr Shakespeare, arrive in Bridge Street to a tumultuous fanfare and move into position to their flag station.
 • The Lord Lieutenant places the wreath below the bust of Shakespeare, situated in front of the dais. ત્યાર બાદ, a drumroll will be performed by the WMFS Band and Tony Bird OBE and young achievers of the year, Ollie Cresswell and Louis Byng, મોટા જન્મદિવસ બૅનર ફરકાવવો કરશે.
 • Following the unfurling of the Union Flag by the Lord Lieutenant, all flags will then be unfurled simultaneously thereafter. રાષ્ટ્રીય ગીત તરત જ અનુસરણ કરવામાં આવશે;
 • Mr Shakespeare is escorted to the dais by the Town Beadle and visiting Town Criers. When in position the Criers will chorus “Hip Hip Hooray” accompanied by an explosion of confetti canons;
 • Students from King Edward VI School, led by Coventry Corp of Drums, process through the arena from Waterside and will lead the procession as they proceed to Holy Trinity accompanied by the Vicar of Stratford-upon-Avon, રેવરેન્ડ પેટ્રિક ટેલર.
 • The ATC Band escorts a minister and primary school children to the Church;
 • The WMFS Band will follow the KES contingent as they lead the rest of the Procession from Bridge Street, along High Street, ચેપલ સ્ટ્રીટ, ચર્ચ સ્ટ્રીટ અને ઓલ્ડ ટાઉન;
 • The Compere will invite spectators, intent on going to church to lay flowers, to join the end of the Procession as it moves into High Street;
 • The Procession will pass through Holy Trinity Church, શેક્સપીયરના કબર પર ફૂલો જમા કરાવવા;
 • આ સરઘસ પર હવે છે;
 • દિવસ દરમ્યાન, competitors in the National Living Statues Competition will be performing throughout the town centre and community festivities and other street entertainment will also take place throughout the town, courtesy of Escape Art, શેક્સપિયર જન્મસ્થળ ટ્રસ્ટ, the Royal Shakespeare Company and others;

શેક્સપિયર રવિવાર

રવિવાર 28 એપ્રિલ 2018

 • ના ટાઉન હોલ ખાતે સિવિક બ્રેકફાસ્ટ સ્વાગત 10:00પછી છું (આમંત્રણ દ્વારા જ);
 • ચેપલ સ્ટ્રીટ મારફતે પવિત્ર ટ્રિનિટી ચર્ચ માટે ટાઉન હોલ એક સરઘસ, ચર્ચ સ્ટ્રીટ, ઓલ્ડ ટાઉન;
 • King Edward VI Head Girl takes the Quill in procession to Holy Trinity Church;
 • The Shakespeare Service in Holy Trinity Church, where the Quill will be received and placed in the hand of Shakespeare above his grave;
 • આ શેક્સપીયર સેવા, જે includes the Shakespeare Sermon and verse and music from members of the current RSC ensemble, concludes;
 • Throughout the day there will be community festivities and street entertainment, સહિત 2ND National Living Statue Competition. Statues will be on display throughout the Town Centre on Friday evening, શનિવાર અને રવિવાર. The winning entry to be announced at 4:00pm on Sunday afternoon;

All timings stated are subject to change, but details were correct at the time of going to press.

અમે તમને પ્રસંગ આનંદ લેશો.

ફરીથી અમને જોડાવા કૃપા કરીને 2019, પર સપ્તાહમાં 27 અને 28 એપ્રિલ